Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


Barra lateral

Traducciones de esta página:

Accesos rápidos


bim:biblioteca_d_objectes_bim:start

IfcAirBoxTerminal| Reguladors de flux| Reguladors de flux|

IfcAirTerminal Sortides d'aire Difusors
Reixetes d'impulsió
Reixetes de retorn
Sortides d'aire
IfcAirToAirHeatRecovery Recuperadors de calor Recuperador de calor
Unitat de tractament d'aire
IfcAudioVisualAppliance Mecanismes o terminals d'audio o vídeo Mecanismes o terminals d'audio o vídeo
IfcBeam Bigues Bigues
Bigues coronació
Bigues de trava o riostes
Biguetes
Jàsseres
Llindes
IfcBoiler Calderes Calderes
Escalfadors
IfcBuildingElementProxy Elements constructius indeterminats (Proxy) Elements constructius indeterminats (Proxy)
Juntes de treball
IfcBurner Cremadors Cremadors
IfcCableCarrierFitting Unions de safates Unions de safates
IfcCableCarrierSegment Safates per a cablejat elèctric Safata per a cablejat elèctric
IfcCableFitting Unions de cables Unions de cables
Unions de línies elèctriques
IfcCableSegment Cables Cables
Línies elèctriques
IfcChiller Unitats refredadores d'aire acondicionat Unitats refredadores d'aire acondicionat
IfcChimney Xemeneies Conductes d'extracció
Xemeneies
IfcCoil Condensadors d'aire condicionat Condensadors d'aire condicionat
IfcColumn Pilars Columnes
Pilars
Pilastres
IfcCommunicationsAppliance Dispositius de comunicació electrònica o digital Dispositius de comunicació electrònica o digital
IfcCompressor Compressors Compressors
IfcCooledBeam Bigues fredes passives Bigues fredes passives
Convectors de refrigeració passiva
IfcCoolingTower Torres de refrigeració Torres de refrigeració
IfcCovering Revestiments Aïllament de conductes
Enrajolats
Extradossats
Motllures
Paviments interiors
Revestiments
Revestiments verticals
Sòcols
Sostres fals
IfcCurtainWall Murs entramats Murs cortina
Murs entramats
IfcDamper Reguladors del cabal d'aire Campanes extractores
Reguladors de tir
Reguladors del cabal d'aire
IfcDoor Portes Balconeres
Portes exteriors
Portes interiors
IfcDuctFitting Unions de conductes Unions de conductes
IfcDuctSegment Conductes Conductes
Conductes d'extracció
Conductes d'impulsió
Toveres
IfcDuctSilencer Silenciadors Silenciadors
IfcElectricAppliance Preses elèctriques Preses elèctriques
IfcElectricDistributionBoard Quadres de distribució elèctrica Quadres de distribució elèctrica
IfcElectricFlowStorageDevice Carregador de bateries Carregador de bateries
IfcElectricGenerator Generadors elèctrics Generadors elèctrics
IfcElectricMotor Motores eléctricos Motores eléctricos
IfcElectricTimeControl Temporizadors elèctrics Fotocontrols
Temporizadors elèctrics
IfcElementAssembly Components d'elements Components d'element
IfcEngine Màquines Màquines
IfcEvaporativeCooler Unitats de refrigeració per evaporació Unitats de refrigeració per evaporació
IfcEvaporator Evaporadors Evaporadors
IfcFan Ventiladors Ventiladors
IfcFastener Ancoratges Ancoratges
IfcFilter Filtre Filtres
IfcFireSuppressionTerminal Ruixadors Ruixadors
IfcFlowMeter Mesuradors de cabal Mesuradors de cabal
Mesuradors de nivell
IfcFlowTerminal Terminals de fluïds Aixetes
Cisternes
Fluxors
Mescladors
IfcFooting Fonaments Encepats
Fonaments
Rases i pous
Sabates aïllades
Sabates corregudes
IfcFurniture Mobiliari Accessoris per a banys
Electrodomèstics
Miralls
Mobles
Taulells
IfcHeatExchanger Intercanviadors de calor Intercanviadors de calor
IfcHumidifier Humidificador Humidificador
IfcInterceptor Separadors Morrions
Separadors
IfcJunctionBox Caixes de derivació Caixes de derivació
IfcLamp Làmpades Bombetes
Làmpades
Tubs fluorescents
IfcLightFixture Llumeneres Llumeneres
IfcMaterial Material BIM Aïllants: MW
Aïllants: PUR/PIR
Aïllants: XPS/EPS
Bituminosos
Cambres d'aire
Cautxús
Ceràmics: argila
Ceràmics: gres/porcellana
Fàbriques d'argila alleugerida
Fàbriques d'àrids lleugers
Fàbriques de formigó lleuger
Fàbriques de morter de ciment
Fàbriques de peces ceràmiques
Formigons
Fustes
Guixos
Marcs
Metalls
Morters
Pedres
Pintures
Plàstics
Segelladors
Sòls
Sostres i lloses alveolars
Tèxtils
Vidres
IfcMechanicalFastener Ancoratges mecànics Ancoratges mecànics
Ancoratges químics
Perns
IfcMedicalDevice Aparells mèdics Aparells mèdics
IfcMember Perfils Corretges
Estructura secundària
Muntants
Perfils
Puntals
Subestructures
Tirants
Travessers
IfcMotorConnection Connexions a motors Connexions a motors
IfcOutlet Preses de corrent Endolls
Preses audiovisuals
Preses de corrent
Preses de dades
IfcPile Pilots Micropilots
Mòduls de pantalla
Pilots
IfcPipeFitting Unions de canonades Brides
Colzes
Tes
Unions
IfcPipeSegment Canonades Canonades
Tubs
IfcPlate Panell Envidraments
Panells
Planxes
IfcProtectiveDevice Protectors elèctrics Fusibles
Protectors elèctrics
Tallacircuits
IfcProtectiveDeviceTrippingUnit Interruptors diferencials Interruptors diferencials
Interruptors magnetotèrmics
Interruptors manuals
IfcPump Bombes Bombes
IfcRamp Rampa Rampes
IfcRampFlight Trams de rampa Trams de rampa
IfcReinforcingBar Barres d'armat Barres d'armat
IfcReinforcingMesh Malles d'armat Malles d'armat
IfcRoof Coberta Cobertes de baix pendent
Cobertes inclinades
Cobertes planes
IfcSanitaryTerminal Terminals sanitaris Aigüeres
Banyeres
Bidets
Inodors
Plats de duxta
Rentamans
Safareigs
Terminal sanitari
Urinaris
IfcShadingDevice Protecció solar Cortines
Gelosies
Persinanes
Protecció solar
Reixes
IfcSlab Sostres Lloses de fonamentació
Paviments exteriors
Replans
Soleres
Sostres
IfcSolarDevice Captadors solars Captadors solars
IfcSpaceHeater Radiadors Emisores
Radiadors
IfcStackTerminal Terminals de ventilació Barret de xemeneia
Curull
Reixes de ventilació
Terminals de ventilació
IfcStair Escales Escales
Trams d'escales
IfcSwitchingDevice Interruptors Commutadors
Interruptors
Polsadors
IfcTank Dipòsits Acumuladors
Dipòsits
Vasos d'expansió
IfcTendon Tendons d'armadura activa Tendons d'armadura activa
IfcTendonAnchor Ancoratges actius Ancoratges actius
Ancoratges actius d'armadura activa
Ancoratges passius d'armadura activa
IfcTransformer Transformadors elèctrics Transformador elèctric
IfcTubeBundle Bescanviador tubular Bescanviador tubular
IfcUnitaryEquipment Equips de climatització Bombes de calor
Captadors d'aire
Equips de climatització
Sistemes split
Unitats d'aire condicionat
IfcValve Vàlvules Vàlvules
IfcVibrationIsolator Suports antivibratoris Suports antivibratoris
IfcWall Murs Divisòries
Mampares
Murs de contenció
Murs de façana
Murs de micropilots
Murs de pilots
Murs exteriors
Murs pantalla
Palplanxes
IfcWasteTerminal Terminals de desguàs Arquetes
Buneres
Desguassos
Pericons
Sifons
IfcWindow Finestres Claraboies
Finestres
bim/biblioteca_d_objectes_bim/start.txt · Última modificación: 2017/12/28 12:00 por mduran