Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-cer-inicio:acopios-generalidades

Certificació d'aplecs. Introducció.

Per tal de donar compliment a la llei de Contractes de l'Estat i essent necessari desglossar la certificació d'obra realment executada de la certificació per materials d'aplec, s'ha implementat una funcionalitat per poder obtenir la certificació dels materials subministrats a l’obra però no col·locats.

A les obres de l’administració central succeeix que s’assignen uns pressupostos anuals a les obres que cal consumir dins de l’anualitat, en cas contrari es perden. És per això que l’administració de l’estat permet realitzar la certificació de materials d’aplec per tal de poder justificar la despesa realitzada en els aplecs de materials realitzats a l’obra. Altres sistemes, com per exemple, fer veure que una partida s’ha iniciat quant en realitat únicament s’han subministrat els materials, es considera fora de la llei de Contractes de l’Estat ja que, aquesta, diferencia perfectament entre la certificació d’execució material i la certificació dels materials aplegats.

La solució proposada requereix que les partides estiguin descomposades, al menys, en allò referent als materials que la composen.

S'ha de tenir en compte que els materials d’aplec no es subministren de cop a l’obra i que, normalment, s'apleguen els materials de les partides quan encara no s’han certificat.

La majoria de les vegades serà difícil saber de quina partida concreta són els materials que s'han aplegat. Per exemple, en un pressupost hi poden haver diverses partides de construcció de parets, les quals tenen el mateix element de materials “maons”. A l'obra arriben els maons en palets, de forma general, no separats per cada una de les partides.

Un altre aspecte a tenir en compte és que normalment els materials que formen part d'una partida no tenen perquè aplegar-se tots de cop.

Per tant es considera que la certificació d'aplecs cal fer-la a partir de l'estadística dels materials de l'obra. L'amidament d'aplec serà directament la del material aplegat, sense haver d'especificar a quina partida del pressupost correspon. Evidentment, aquest amidament podrà ser del 100% del pressupost, o d'una quantitat inferior.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-cer-inicio/acopios-generalidades.txt · Darrera modificació: 2019/01/15 10:09 per acalsina