Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-cer-inicio:calculo-desviaciones

Comportament del sistema en el càlcul de les desviacions pressupostàries

Es consideren com a dades de partida el pressupost original de l’obra, que es pren com a referència, i els amidaments (o percentatges) certificats. La unitat de treball és la línia de pressupost.

L’anàlisi a realitzar ha d’estar associat a una data determinada, que correspon a la de l’última certificació emesa. Cal distingir entre fets produïts i previsions futures.

Informació de desviacions produïdes

L’amidament de certificació d’una partida no informa de la seva situació econòmica mentre no es pugui referir a un valor teòric de referència. Manca conèixer la part de pressupost que ja està consumida a la data d’anàlisi, i és la variable que s’anomena amidament teòric executat segons pressupost.

Exemple:

Amidament pressupostat: 2000 Amidament certificat: 450 Amidament teòric segons pressupost: 400 Desviació actual produïda: 50 (excés) % desviació actual = 50*100/400 = 12,5%

Extrapolació de dades

Previsió proporcional

Considera que per a la resta de la partida es manté el mateix percentatge de desviació (positiu o negatiu).

Amidament final proporcional = PRES * (1 + (CERT - TEOR) / TEOR)

on

  • PRES: amidament de pressupost
  • CERT: amidament certificat
  • TEOR: amidament teòric executat segons pressupost

En l’exemple anterior:

Amidament final proporcional = 2000 * 2,250 = 2250

Previsió additiva

Considera que la partida es realitzarà sense cap desviament respecte el projecte.

Amidament final additiu = CERT + (PRES - TEOR)

En l’exemple anterior:

Amidament final additiu = 450 + (2000 - 400) = 2050

Previsió amidament total

És evident que l’usuari pot tenir informació addicional que li permeti realitzar una estimació més acurada de l’amidament final de la partida. Si és així pot realitzar la seva valoració de l’amidament final estimat. En cas de que l’usuari no hagi realitzat cap estimació es segueix el criteri de considerar la previsió més desfavorable. Es pren com a valor per defecte el màxim entre les previsions proporcional i additiva.

Casos particulars

Partida no certificada

Una partida no certificada (CERT = 0) només pot tenir desviacions actuals negatives.

La variable TEOR (amidament teòric executat segons pressupost) ha d’estar compresa entre zero i PRES (amidament de pressupost). Per tant sempre serà: CERT - TEOR ⇐ 0

En canvi és possible indicar una desviació prevista positiva, és a dir, una previsió d’amidament final estimat superior a l’amidament de pressupost.

Una desviació actual negativa (estalvi) s’interpreta com que una part de l’amidament previst en el pressupost no es consumirà, i correspon al valor indicat en la variable TEOR. En quant a la previsió pel futur, en aquest cas especial (CERT = 0, PRES > 0), el programa fa que l’usuari introdueixi un AMID FINAL ESTIMAT abans d’introduir un amidament en TEOR.

Partida d’obra acabada

Quan una unitat d’obra es troba realitzada al 100%, caldrà informar el programa amb els següents valors:

Amidament teòric executat (TEOR) = amidament pressupost Amidament final estimat = amidament certificat actual.

En aquestes condicions totes les previsions d’amidament final de la partida són coincidents.

Com a cas extrem, cal remarcar que quan una unitat d’obra no es realitza, i per tant (CERT = 0, PRES <> 0), és necessari informar que:

  • TEOR = PRESS = 100%
  • Amidament final estimat = 0

Partida d’obra no prevista en el pressupost

En aquest cas (partida contradictòria) el programa incorpora la partida dins del pressupost amb amidament 0, ja que en el projecte inicial no existia (PRES = 0).

Per la pròpia definició, TEOR només pot prendre el valor zero i, en conseqüència, la desviació actual de la partida sempre serà positiva o zero.

Cal fer notar que en aquest cas les previsions proporcional i additiva no proporcionen cap informació, ja que prenen el valor de la certificació actual, si no s’ha introduït cap amidament final estimat, o aquest valor si ha estat introduït.

Estimació coincident amb el valor per defecte

Com s’ha indicat anteriorment, quan l’usuari no entra l’amidament final estimat, el programa pren un valor per defecte que coincideix amb el màxim de les previsions proporcional i additiva. A més, mitjançant un indicador, distingeix si s’ha entrat o no aquesta variable, ja que la fiabilitat del valor es considera diferent si prové de l’extrapolació o de l’entrada directa.

En conseqüència, quan l’estimació de l’usuari, basada en fets reals de l’obra, coincideix amb el valor que el programa pren per defecte, és preferible confirmar aquest valor amb la finalitat d’indicar el major grau de fiabilitat de l’estimació.

Certificació superior a l’estimació

En el cas que s’introdueixi un valor de certificació superior al valor de l'amidament final estimat, el programa actua de la següent manera:

  • Estimació no confirmada per l’usuari.

En aquest cas l’estimació s’igualarà automàticament amb el valor certificat.

  • Estimació confirmada per l’usuari, essent l’amidament estimat inferior al de pressupost.
  • Si la certificació és superior a l’amidament de pressupost, l’amidament estimat es desconfirma i pren el valor de l’amidament certificat.
  • Si la certificació és inferior a l’amidament de pressupost apareixerà la finestra següent:
  • Estimació confirmada per l’usuari, essent l’amidament estimat superior al de pressupost

En aquest cas, al introduir una certificació superior a l’estimació, aquesta es desconfirma i s’iguala automàticament amb el valor certificat.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-cer-inicio/calculo-desviaciones.txt · Darrera modificació: 2019/01/08 12:11 per acalsina