Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:ajuste-reparto-economico

Ajust del repartiment econòmic

L'usuari pot modificar el repartiment que el programa fa per defecte, durant l'anàlisi econòmica, dels imports certificats i dels imports romanents.

D'aquesta manera pot ajustar amb més exactitud el comportament del programa per tal que s'ajusti tant com pugui a la realitat de l'obra.

Finestra Ajust de repartiment

Al llançar-se el procés de l'anàlisi econòmica el programa calcula els coeficients CC i CR, i els mostra en la finestra Ajust de repartiment per tal que l'usuari els pugui modificar:

Aquesta finestra té dues zones: una on s'indica el filtre que s'està utilitzant a l'hora de mostrar les línies de pressupost, i l'altra on es presenta la informació corresponent a aquestes línies.


Zona de filtre

La zona de filtre permet establir les condicions que han de complir les línies mostrades en la zona de visualització.

Hi ha tres tipus de condicions, les quals es mostren en una llista desplegable:

 • Anàlisi de l'import certificat:
  de les tasca-línia no esgotades mostra aquelles que poden ser revisades a l'hora de redistribuir l'import certificat en el període de certificació actual.
 • Anàlisi de l'import romanent:
  de les tasca-línia no esgotades mostra aquelles que poden ser revisades a l'hora de redistribuir l'import romanent pendent de certificar.
 • Totes:
  mostra totes les tasca-línia no esgotades

(Una tasca-línia és el conjunt format per una tasca i una línia de pressupost associada a ella, amb un percentatge d'associació determinat.)

S'entén per tasca-línia no esgotada aquella en què l'amidament final estimat de la línia de pressupost és major que l'amidament certificat a origen.


Zona de visualització

La zona de visualització mostra les tasques que compleixen amb la condició del filtre que l'usuari ha seleccionat:

Cada una de les línies que es mostren en aquesta zona correspon al que s'anomena una tasca-línia, i representa una relació entre una línia del pressupost i una tasca del pla, amb un determinat percentatge d'assignació.

La informació que es mostra és la que es troba fixada en la finestra de configuracions:

L'estat de la tasca fa referència a la situació temporal de la tasca respecte del període de certificació actual:

 • finalitzada abans del període
 • finalitzada dins del període
 • en curs
 • no començada

El %Assignat és el valor que es fixa en la vista de l'associació econòmica i és el que utilitza el programa per calcular els coeficients CC i CR en la fase inicial de l'anàlisi econòmica:

 • CC és el coeficient de repartiment de l'import certificat en el període de certificació actual.
 • CR és el coeficient de repartiment de l'import romanent pendent de certificar.

En la part inferior de la finestra apareixen les dades econòmiques de la línia del pressupost de la tasca-línia que està seleccionada. Aquestes dades són les que l'usuari hagi triat en la finestra de configuracions:

D'aquesta manera l'usuari pot saber a quina partida d'obra fa referència la línia de pressupost, així com les dades econòmiques que necessiti consultar.


Edició dels coeficients CC i CR

L'execució de l'anàlisi econòmica s'atura un cop s'han calculat els coeficients CC i CR per a cada tasca-línia.

En aquest moment es poden modificar els valors calculats per defecte pel programa, i fer els ajustaments que es considerin oportuns.

Per fer-ho cal seleccionar, prèviament, un dels filtres per tal de veure les tasca-línia que es vol consultar.

Per exemple, les tasca-línia següents:

fan referència a la partida d'obra G4B0U020, la qual està assignada a set tasques diferents amb els percentatges 20, 15, 15, 15, 15, 15 i 5.

Com que sols hi ha dues tasques en curs, el programa les hi assigna els coeficients CC=66 i CC=34, en funció de la seva situació temporal en el Gantt.

En canvi, el nou repartiment de l'import romanent que calcula el programa (8, 10, 19, 19, 19, 19 i 6) afecta les set tasques, ja que totes elles acaben després de la data d'actualització.

L'usuari pot modificar aquests valors:

En sortir de la finestra fent Acceptar, o amb el botó :

el programa fa la comprovació que la suma dels %CC i dels %CR, corresponents a una mateixa línia de pressupost, sumin 100. Si no és així, s'avisa l'usuari:


Restitució dels valors calculats pel programa dels coeficients CC i CR

Els botons i

permeten restaurar els valors dels coeficients calculats pel programa. Això ho fa per a les línies que prèviament s'hagin seleccionat en la finestra de l'ajust de repartiment.


Conveni de colors de la finestra

Color groc: mostren els valors modificats per l'usuari.

Color vermell: indican els valors que s'han modificat i que no són correctes (els coeficients no sumen 100).


ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/ajuste-reparto-economico.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 11:12 per acalsina