Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:conceptos-generales

Conceptes generals de l'anàlisi econòmica en la fase de progrés

L'anàlisi econòmica s'efectua a partir de les línies del pressupost. Per a cada una d'elles s'obté el seu import certificat en el període de certificació en curs i, també, el seu import romanent. L'import romanent és la diferència entre l'import final estimat (amidament final estimat de la línia de pressupost * preu de la partida d'obra) i l'import certificat. Representa la valoració de la part d'obra que resta per executar corresponent a la línia de pressupost en qüestió.

L'import certificat i l'import romanent de cada línia del pressupost s'imputaran a les tasques que estiguin associades amb ella. Així, en un moment donat de la fase de progrés del pla, cada tasca tindrà un cost associat que estarà format, per una banda, pels imports certificats corresponents a totes les certificacions efectuades des de l'inici de l'obra (cost certificat) que se li hagin imputat, i per l'altra, pel cost romanent, que serà la suma dels imports romanents de les línies que en aquest moment hi estiguin associades.

Al final de l'obra els costos de totes les tasques sols estaran formats pels seus costos certificats, ja que totes les línies del pressupost tindran el seu amidament final estimat igual a l'amidament certificat a origen (s'hauran esgotat), amb la qual cosa els costos romanents seran nuls.

S'ha de tenir en compte que l'origen del cost certificat de cada tasca pot anar variant en el transcurs de l'obra, ja que es permet que durant el progrés de l'obra es vagin canviant les relacions entre les línies de pressupost i les tasques del pla.

Es consideren els dos casos següents, segons que la línia de pressupost estigui assignada a una sola tasca del pla, o bé estigui repartida entre diverses tasques segons determinats percentatges d'assignació.


Línia de pressupost assignada a una sola tasca

Aquest és el cas més senzill.

L'import certificat de la línia de pressupost s'imputarà al cost certificat de la tasca, sigui quina sigui la seva situació temporal. És a dir, tant si la tasca encara no ha començat, com si està en curs d'execució, com si ja ha finalitzat.

L'import romanent de la línia també s'imputarà al cost romanent de la tasca. Segons la situació temporal de la tasca es tindrà en compte el següent a l'hora de calcular la previsió de certificacions:

  • Si la tasca ha finalitzat abans de la data d'actualització, es repartirà el seu cost romanent fins al final de l'obra.
  • Si la tasca finalitza després de la data d'actualització, es repartirà el seu cost romanent en el període de vigència previst.

Línia de pressupost assignada a diverses tasques

Es consideren els diversos casos possibles:

Totes les tasques han finalitzat abans del període de certificació actual:

L'import certificat de la línia de pressupost s'imputarà a cada una de les tasques segons el corresponent percentatge d'associació.

L'import romanent de la línia de pressupost s'imputarà a cada tasca segons el seu percentatge d'associació.

A l'hora de calcular la previsió de certificacions el cost romanent de cada tasca es repartirà fins al final de l'obra.

Totes les tasques comencen després de la data d'actualització:

L'import certificat de la línia de pressupost s'imputarà a cada una de les tasques segons el corresponent percentatge d'associació.

L'import romanent de la línia de pressupost s'imputarà a cada tasca segons el seu percentatge d'associació.

A l'hora de calcular la previsió de certificacions el cost romanent de cada tasca es repartirà entre el seu període de vigència.

Totes les tasques comencen i acaben dins del període de certificació actual:

L'import certificat de la línia de pressupost s'imputarà a cada una de les tasques segons el corresponent percentatge d'associació.

L'import romanent de la línia de pressupost s'imputarà a cada tasca segons el seu percentatge d'associació.

A l'hora de calcular la previsió de certificacions el cost romanent de cada tasca es repartirà fins al final de l'obra.

Alguna de les tasques té activitat abans de la data d'actualització, i n'hi ha alguna que finalitza després:

En un cas com aquest, en què una mateixa línia de pressupost amb certificació està assignada ensems a tasques que estan vigents i a tasques que no ho estan, el programa assumeix que el cost certificat sols s'ha d'imputar a les tasques que han tingut activitat dins del període de certificació actual. Amb aquesta finalitat, a partir dels percentatges d'associació entre la línia i les tasques, de la durada total de les tasques, i de la durada de cada tasca dins del període de certificació, calcula uns coeficients de repartiment de l'import certificat (CC), que són els que utilitza per imputar l'import certificat entre les diverses tasques.

Els coeficients CC es calculen de la forma següent:

CC(i) = ( P(i) / Sumatori P(i) ) * 100

essent

P(i) = (Percentatge de repartiment assignat a la tasca) * (durada d'activitat de la tasca en el període) / (durada de la tasca)

Quant a l'import romanent de la línia de pressupost, el programa assumeix que sols s'ha d'imputar a les tasques que encara tinguin activitat més enllà de la data d'actualització. Per fer-ho, a partir dels percentatges d'associació entre la línia i les tasques, de la durada romanent de les tasques, i de la durada de cada tasca dins del període de certificació, calcula uns coeficients de repartiment de l'import romanent (CR), que són els que utilitza per imputar l'import romanent entre les diverses tasques.

Els coeficients CR es calculen de la forma següent:

CR(i) = ( R(i) / Sumatori R(i) ) * 100

essent

R(i) = (Percentatge de repartiment assignat a la tasca) * (durada romanent de la tasca) / (durada romanent de la tasca + durada de l’activitat de la tasca dins del període de certificació actual)

En aquest càlcul no es consideren les tasques que han finalitzat abans de la data d’anàlisi. Aquestes tasques tindran un CR=0.

És a dir, les tasques que no siguin vigents més enllà de la data d'actualització no tindran cost romanent assignat. Per tant, a l'hora de calcular la previsió de certificacions el cost romanent de cada tasca es repartirà entre el seu període de vigència.

L'usuari pot modificar el repartiment que el programa fa per defecte dels imports certificats i dels imports romanents (vegeu l'apartat Ajust del repartiment econòmic). D'aquesta manera pot ajustar amb més exactitud el comportament del programa per tal que s'ajusti tant com pugui a la realitat de l'obra.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/conceptos-generales.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 11:12 per acalsina