Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:planificacion-introduccion

Objectius de la fase de planejament

En el procés d'elaboració de la planificació d'una obra es distingeixen dues etapes: la fase de planejament i la fase de progrés.

El primer que cal fer és iniciar la planificació de l'obra.

El programa també ofereix la possibilitat de crear automàticament l'estructura de tasques resum i tasques del pla a partir de l'estructura del pressupost.

La fase de planejament és la que comprèn el període de temps en el qual s'elabora el projecte de l'obra. Com una part d'aquest projecte hi figura la seva planificació temporal. El pla de treballs resultant es diu que està en fase de planejament i recull la previsió que el responsable de dur a terme l'obra ha fet sobre el seu desenvolupament futur.

Un cop s'inicia l'obra s'entra en la següent fase, la de progrés. Els objectius de la planificació en aquesta fase són dos: per una banda recollir la realitat de la part d'obra que ja s'ha executat, i, per l'altra, actualitzar la previsió de la part que falta per fer.

Tant en una fase com en l'altra es pot tenir en compte tan sols l'aspecte temporal de l'obra, o es pot considerar també la planificació de la vessant econòmica. En aquest cas s'obté la previsió de certificacions, és a dir, de quina forma es preveu que s'anirà produint la despesa de l'obra en el transcurs del temps.

Per a realitzar la planificació d'una obra en la fase de planejament s'han de seguir, bàsicament, els passos següents:

Per a obtenir les dades temporals de l'obra:

  • Crear l'estructura de les tasques resum.
  • Crear les tasques que defineixen les activitats que s'han de dur a terme durant l'execució de l'obra.
  • Establir les relacions, o lligams, entre les diverses tasques de l'obra.
  • Definir els calendaris que s'han d'aplicar a les tasques i als lligams.

Un cop fet això ja es pot llançar l'anàlisi temporal amb la que, a partir de la data d'inici d'obra, s'obté:

  • La data d'acabament de l'obra.
  • Les dates més aviat i més tard possible dels inicis i dels acabaments de cada tasca del pla.

Per a obtenir, també, dades econòmiques de previsió de certificacions es necessita:

  • Establir la relació entre el pressupost de l'obra i les tasques del pla.
  • Definir l'esquema de previsió de dates de certificació

D'aquesta manera, en executar l'anàlisi econòmica s'obtindrà la previsió de certificacions durant el transcurs de l'obra.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/planificacion-introduccion.txt · Darrera modificació: 2019/02/11 15:15 per dromeu