Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tareas-plan

Característiques de les tasques

Quan s’estudia la planificació d'una obra cal identificar i definir les unitats de treball que la componen i que són susceptibles de ser mesurades de manera quantitativa. A aquestes unitats les anomenarem tasques.

Hi ha dues tasques especials: la tasca inici d’obra i la tasca final d’obra. Són tasques que inicialment no consumeixen temps ni recursos, i que més aviat són referències en el temps. Aquestes tasques són necessàries i, per tant, el sistema les crea en crear el pla, i no poden ser esborrades.

Cada tasca es posiciona dins de l'estructura del pla dependent d'una tasca resum. Com a mínim existeix una tasca resum, que és la tasca resum general del pla (amb codi 1).

Elements que defineixen les tasques

A l'hora de crear una tasca és necessiten les dades següents:

 • Codi
  Cada tasca té un codi únic, que no es pot repetir per cap altra tasca del pla. L’usuari el pot modificar en qualsevol moment sempre, és clar, que no s'utilitzi un codi ja existent. Aquest codi consta de quatre caràcters alfanumèrics.
 • Nom
  Text descriptiu de la tasca, amb un màxim de 50 caràcters.
 • Descripció
  Text alternatiu descriptiu de la tasca, amb un màxim de 190 caràcters.
 • Comportament
  Pot ser el de tasca o el de tasca virtual.
 • Durada prevista
  Les tasques tenen un temps de durada estimat, que és el temps que es considera necessari per realitzar la part de l'obra que representen. Aquesta durada s’expressa en dies laborables d’un cert calendari, a escollir entre els definits en el pla, i que queda associat a cada tasca.

Un cop creades les tasques s'han de definir també:

 • Lligams
  Les tasques es relacionen entre si, indicant quines estan supeditades a altres d’alguna manera, per la seva dependència o simultaneïtat, mitjançant els lligams. Formen el que s'anomena una xarxa de precedències múltiple. És a dir, que partint de la tasca d'inici del pla es pot passar per totes les altres tasques fins arribar a la tasca de fi.
 • Restriccions d'inici i de fi
  A cada tasca se li poden definir condicionants referents a la data en que ha de començar, o acabar. Aquestes restriccions equivalen, de fet, a lligams, ja que defineixen també la manera com està condicionat l'inici o l'acabament de la tasca.

Si es vol incloure l'aspecte econòmic en el pla de treballs s'ha de definir:

 • Cost
  Les tasques poden tenir valoració econòmica. Això s'assoleix assignant-los parts del pressupost. També és possible, en la fase de planejament, assignar un cost directe a les tasques sense necessitat de definir prèviament el pressupost de l'obra.

Un cop definit el pla de treballs i com a resultat de l'anàlisi temporal, cada tasca queda situada en el temps. Això vol dir que té assignades dues dates d'inici i dues dates de fi, i que indiquen el més aviat i el més tard que pot començar i acabar la tasca, de tal forma que no s'endarrereixi la finalització de l'obra.

A partir d'aquestes dades es defineixen les folgances de la tasca.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/tareas-plan.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 11:44 per acalsina