Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tcqi-pla-configuracion

Configuració del pla

En la finestra de configuracions es troben agrupades totes les opcions de què disposa l'usuari per adaptar determinades parts del programa a les seves necessitats. Aquestes opcions es refereixen tant al comportament a l'hora de copiar i enganxar tasques, o a l'establiment automàtic del codi de les tasques en el moment en que se'n creen de noves, com al control de l'aspecte que han de tenir les diverses finestres del programa en relació a l'escala del calendari, les característiques de la representació gràfica de les tasques, els camps de dades i l'ordre en que han d'aparèixer, etc.

Molts d'quests canvis també es poden fer en altres parts del programa. Per exemple, en la finestra principal hi ha un botó per modificar l'escala temporal. Els canvis que es facin des d'aquí, en obrir la finestra de configuracions ja s'hi veuran reflectits.

El programa té una configuració per defecte, anomenada configuració d'origen, que és la que està activa en començar a utilitzar-lo per primera vegada.

L'usuari, com s'ha dit, pot modificar aquesta configuració inicial per al pla de l'obra que tingui oberta. Si en tancar-la ho fa salvant els canvis, aquesta configuració queda associada al pla de manera que la propera vegada que es torni a obrir tornarà a estar vigent.

Qualsevol configuració es pot guardar com a configuració per defecte. Això vol dir que quan es crei un nou pla de treball serà aquesta configuració la que se li aplicarà.

Finalment, sempre es pot tornar a recuperar la configuració d'origen, la qual no pot ser modificada mai per l'usuari.

A continuació es detallen totes les opcions dels diversos apartats d'aquesta finestra.


General


Recodificació automàtica

Si s'activa la recodificació automàtica, al crear tasques noves el camp codi s'informa automàticament.

S'ha d'indicar un codi inicial i un increment. El codi inicial ha de ser numèric, i perquè actui aquesta utilitat ha de ser possible incrementar aquest codi amb la quantitat indicada en la casella “Increment”.

Per exemple, el codi inicial pot ser 9000 i l'increment 30. En aquest cas es generaria la col·lecció de codis: 9000, 9030, 9060, 9090. A partir d'aquí ja no es generaria cap més codi de forma automàtica.


Enganxar

Amb aquesta opció es pot indicar el comportament que ha de tenir el programa a l'hora de copiar i enganxar blocs de tasques.

Si es selecciona aquesta opció, en enganxar les tasques que s'hagin copiat prèviament, es conservaran també tots els lligams que existien entre elles.


Tasques virtuals

Aquí es pot indicar si les tasques virtuals es representen en el diagrama de barres.

Pot haver-hi casos en què determinats conceptes, com la Seguretat i Salut, o l'Acció Cultural, tan sols es vulgui que intervinguin en l'aspecte de la valoració econòmica del pla, però no en l'aspecte temporal. Per fer-ho no es marcaria aquesta opció.


Editar tasques gràficament

Amb aquesta opció es configura el programa de manera que a l'hora de moure o allargar les tasques gràficament no es demani la confirmació de l'usuari.

Això és útil quan es vol fer un pla de treball com si fos un “dibuix”, sense necessitat d'establir lligams entre les tasques, a base de moure i allargar les tasques amb el ratolí per situar-les en una posició determinada.


Diagrames planejament i progrés


Zona dades

En la zona de dades es poden seleccionar els camps que han de figurar en l'arbre de la vista del Diagrama de barres per als plans que estan en planejament.

També es pot fixar l'ordre en què es mostren aquests camps.


Zona Gantt

En aquesta zona hi ha les següents opcions que serveixen per determinar l'aspecte que tindrà la representació gràfica del diagrama de Gantt.


Lligams

Indica quins lligams es representaran en el Gantt.


Escala temporal

Aquí es pot seleccionar una de les diverses escales temporals de què disposa el programa.


Línies verticals

Es selecciona l'aspecte de les línies verticals de separació dels períodes de l'escala temporal


Folgances

S'indica si les tasques es representen amb o sense folgançes.


Informació tasca

Es selecciona la informació que, en el diagrama del Gantt, es mostra al costat de les barres de les tasques.


Marcar tasques en seguiment

En un pla en progrés quedaran marcades aquelles tasques que tenen assignades línies del pressupost que s'han certificat en l'últim periode de certificació.


Taules planejament i progrés

Es poden seleccionar els camps que es mostren en la vista de la Taula de Dades per als plans que es troben en planejament.

També es pot fixar l'ordre en què es mostren aquests camps.


Dades econòmiques

Des d'aquí es fixan els camps que es mostren en la finestra de l'assignació econòmica en la fase de progrés (en la fase de planejament no es poden canviar) i, també, els de la finestra de l'Ajust de Repartiment de l'anàlisi econòmica en la fase de progrés.


Assignació econòmica en progrés

L'usuari pot escollir quins camps apareixeran, en la fase de progrés, en la vista de l'assignació econòmica (en la zona on es detallen les línies de pressupost).

Aquests camps s'afegiran als que ja apareixen per defecte, i que són: Núm, codi, U.A., descripció i preu.

Es pot modificar l'ordre d'aparició.


Ajust de repartiment / Línies - Tasques

L'usuari pot escollir quins camps apareixeran, en la fase de progrés, en la zona de les Línies-Tasca de la finestra de l'ajust de repartiment. Aquesta finestra pot aparèixer en el procés de l'anàlisi econòmica (si l'usuari ha marcat l'opció corresponent en la finestra de les dades generals del pla).

D'aquests camps n'hi ha uns que sortiran sempre per defecte, i que són: Codi línia, Codi tasca, %Assignat, %CC i %CR.

Es pot modificar l'ordre d'aparició.


Ajust de repartiment / Línia pressupost

L'usuari pot escollir quins camps apareixeran, en la fase de progrés, en la zona de les Línies de pressupost de la finestra de l'ajust de repartiment. Aquesta finestra pot aparèixer en el procés de l'anàlisi econòmica (si l'usuari ha marcat l'opció corresponent en la finestra de les dades generals del pla).

D'aquests camps n'hi ha uns que sortiran sempre per defecte, i que són: Codi PO, Import pressupost, Import certificat període i Import romanent.

Es pot modificar l'ordre d'aparició.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/tcqi-pla-configuracion.txt · Darrera modificació: 2019/03/26 11:51 per acalsina