Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Aquesta traducció és més antiga que la pàgina original i pot estar desactualitzada. Veure que ha canviat.
Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:tcqi-pla-introduccion

Introducció

La finalitat del mòdul del Pla de Treball del TCQi és la de poder fer la planificació i el seguiment temporal de l'obra.

Amb els mòduls del Banc i del Pressupost es defineixen les diverses unitats elementals que composen l'obra. Aquestes unitats descriuen, amb el màxim detall, cada una de les operacions a realitzar i, també, les valoren econòmicament.

El mòdul del Pla de treballs descomposa l'obra en un altre tipus d'elements, els quals descriuen les diverses feines que s'hauran de fer per realitzar l'obra. Aquests elements s'anomenen les tasques del pla de treballs, les quals estan relacionats entre si per mitjà dels lligams. Aquests estableixen un sistema de prioritats i de depèndencies entre les tasques del pla, constituint el que s'anomena una xarxa de precedències múltiples. Dit d'una altra forma, el pla de treballs indica de quina manera es pensa construir l'obra, explicant el què s'ha de fer i en quin ordre.

Un altre pas més consisteix en incorporar l'aspecte econòmic a la planificació de l'obra. És a dir, de quina manera s'aniran produïnt les despeses durant el transcurs de l'obra. D'això se'n diu la previsió de certificacions de l'obra, i s'aconsegueix relacionant el pressupost amb les tasques del pla de treballs.

Un cop iniciada l'obra, amb el mòdul del Seguiment Econòmic es poden fer les valoracions econòmiques dels treballs que es van realitzant, és a dir, les certificacions de l'obra.

Aquest seguiment econòmic de l'obra es pot complementar amb el seu seguiment temporal. Aquest es pot dur a terme amb el mòdul del Pla de Treball, i consisteix en anar incorporant a la planificació de l'obra tant la descripció de les feines realitzades com els canvis que s'han previst en les feines que encara estan pendents.

Si s'ha decidit relacionar els dos seguiments de les obres, l'econòmic i el temporal, durant la realització de l'obra això es fa lligant les certificacions de l'obra, incloent l'estimació de les seves desviacions econòmiques, amb les successives actualitzacions del pla de treballs. D'aquesta forma es pot saber la distribució de la despesa de l'obra executada, i de la que encara falta per fer, entre les diverses tasques del pla de treballs.

L'usuari ha de decidir el grau de detall amb el que vol fer aquesta descripció de l'obra, el qual determinarà com han de ser les tasques de la planificació. Hi ha d'haver sempre un equilibri entre aquest grau de detall i l'esforç necessari a l'hora de fer les actualitzacions.

Com a resum es pot establir l'esquema següent:

Fase de planejament

Definició del pla. S'ha de fer:

 • Crear l'estructura de les tasques resum.
 • Crear les tasques que defineixen les activitats que s'han de dur a terme durant l'execució de l'obra.
 • Establir les relacions, o lligams, entre les diverses tasques de l'obra.
 • Definir els calendaris que s'han d'aplicar a les tasques i als lligams.

Execució anàlisi temporal. Sobté:

 • La data d'acabament de l'obra.
 • Les dates més aviat i més tard possible dels inicis i dels acabaments de cada tasca del pla.

Incorporació dades econòmiques. Es necessita:

 • Establir la relació entre el pressupost de l'obra i les tasques del pla.
 • Definir les dates previstes de les certificacions de l'obra

Execució de l'anàlisi econòmica. S'obté:

 • Previsió de certificacions durant el transcurs de l'obra.

Fase de progrés

Actualització de les dades temporals del pla. Cal fer:

 • Indicar les dates reals d'inici i de fi de les tasques
 • Introduir els canvis previstos en les durades de les tasques que encara s'estan executant, o que encara no han començat.
 • Fer qualsevol altra modificació necessària per reflectir els canvis actuals o previstos de l'obra (lligams, tasques, tasques resum).

Execució anàlisi temporal, segons la data d'actualització. Sobté:

 • La data actual d'acabament de l'obra.
 • Les dates reals de les tasques que ja s'han realitzat, així com les dates més aviat i més tard possible dels inicis i dels acabaments de les tasques del pla que encara no s'han acabat d'executar.

Incorporació dades econòmiques. Es necessita:

 • Establir la coherència necessària entre el període de certificació i la data d'actualització.

Execució de l'anàlisi econòmica. S'obté:

 • Cost real de les tasques ja executades.
 • Previsió de certificacions corresponent a la part d'obra pendent d'executar.

Conveni dates

El format de les dates és “dd/mm/aaaa”. No obstant, també permet el format “dd/mm/aa”, amb el conveni següent per als dos dígits que indiquen l'any:

 • des de l’any 50 fins a l’any 99, es considera que són del segle XX (és a dir, des de 1959 fins a 1999)
 • des de l’any 00 fins el 49 es considera que són del segle XXI (és a dir, des de l’any 2000 fins l’any 2049).

Per tant, si es vol indicar un any major que 2049 caldrà escriure'l amb quatre dígits.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/tcqi-pla-introduccion.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 12:45 per acalsina