Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pla-inicio:valoracion-economica-progreso

Valoració econòmica de les tasques (progrés)

En la fase de planejament es realitza la valoració de les tasques a partir de l'associació amb les línies del pressupost. D'aquesta manera s'obté el cost de la tasca. Aquest cost és el cost previst abans de l'inici de l'obra.

Un cop comença l'execució de l'obra, i en la mesura en que es van realitzant les diverses tasques, es van coneixent els seus costos reals. I, al mateix temps, cada vegada que s'actualitza el pla de treballs, es pot canviar també la previsió del cost de les tasques del pla que resten per executar-se.

En fer aquestes noves previsions, a diferència de la fase de planejament, en la qual s'utilitzaven els amidaments del pressupost a l'hora de calcular els imports de cada línia del pressupost, els amidaments que es tenen en compte són els amidaments finals estimats, els quals apareixen a l'hora de fer el seguiment econòmic de l'obra. Aquests amidaments finals estimats són els que indiquen, en cada moment, quin és el cost total previst de l'obra.

En la fase de progrés, en el cost de la tasca intervé un nou element, com és l'import certificat (o executat realment) de cada línia del pressupost. Aquests imports, imputats a les tasques a les que s'havien assignat les respectives línies de pressupost en la fase de planejament, són els que van definint el cost real de les tasques a mesura que aquestes es van executant.

És a dir, el cost d'una tasca ve donat per:

 • En la fase de planejament: el de les línies de pressupost assignades.
 • En la fase de progrés:
  • Tasca executada: el de les línies ja certificades assignades
  • Tasca en execució: el de les línies ja certificades assignades, més les línies de pressupost encara no certificades i assignades a la tasca (amb amidaments finals estimats).
  • Tasca pendent d'executar: el de les línies de pressupost assignades a la tasca (amb amidaments finals estimats).

Aquest esquema seria realment així si en el transcurs de l'obra no es produïssin canvis d'assignació del pressupost a les tasques i si, per a cada període de certificació, les línies certificades estiguessin assignades a tasques en execució. I, a més a més, que un cop acabada una tasca, les línies que li fosin assignades ja no es certifiquessin més. Això últim voldria dir que el seu amidament final estimat seria igual a l'amidament certificat.

Però la realitat és que això no és sempre així, ja que en la immensa majoria dels casos l'execució d'una obra difereix de la previsió que s'havia fet en la fase de projecte. Per tant, el programa assumeix aquesta realitat i, en les actualitzacions del pla de treballs, permet fer els canvis necessaris per anar adaptant la planificació de l'obra (vegeu la Vista de l'associació econòmica (progrés)).

I, per una altra banda, assumeix que hi hagi certes incoherències, resolent-les d'una determinada manera.

Aquestes incoherències són degudes a que puguin existir tasques encara no començades, però que tinguin assignades línies amb certificació. O al revés, que hi hagi tasques finalitzades que tinguin assignades línies de pressupost a les quals encara els resti un determinat amidament romanent per certificar.

La forma com el programa tracta aquests casos, per tal de calcular el cost de cada tasca (independentment del seu estat d'execució), és la següent:

Cost tasca = Import certificat de les línies assignades a la tasca + Import romanent de les línies assignades a la tasca

 • L'import certificat del primer terme és el sumatori, per a tots els períodes de certificació, de l'import corresponent a les línies certificades que hagin estat assignades a la tasca en cada un d'aquests períodes.
 • I l'import romanent fa referència a l'import romanent de les línies que en el moment de l'actualització del pla estiguin assignades a la tasca.

Això explica que una tasca que encara no ha començat pugui tenir, com a component del seu cost, una part d'import certificat. I que una tasca que ja ha finalitzat tingui encara una previsió de cost romanent fins al final de l'obra.

No obstant, el programa permet també que l'usuari pugui, si ho creu convenient, modificar manualment el comportament per defecte assignat a l'anàlisi econòmica. Aquestes modificacions són de dos tipus:

 • Canviar el repartiment dels imports certificats en el període actual de certificació
 • Canviar el repartiment del imports romanents pendents de certificar

Això es detalla en l'apartat Conceptes generals de l'anàlisi econòmica (progrés).

El resultat final de la valoració econòmica de les tasques i de l'execució de l'anàlisi econòmica, en la fase de progrés, és obtenir el cost de cada tasca i la previsió de certificacions fins al final de l'obra.

Com en la fase de planejament, el cost assignat a una tasca es pot repartir de diferents maneres depenent de la funció de distribució que tingui assignada.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pla-inicio/valoracion-economica-progreso.txt · Darrera modificació: 2019/01/28 11:47 per acalsina