Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gcq:legislacion_aplicable_y_vigente

Normativa aplicada vigent


  • Codi tècnic de l'edificació (RD 314/2006)
  • Instrucció del Formigó Estructural (EHE-08)
  • Control de Qualitat de l'Edificació (D 375/88)
  • Reglament de productes de la construcció (Reglament (UE) No 305/2011)
  • Plec de prescripcions tècniques generals per a les obra de carreteres i ponts (PG-3)
ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gcq/legislacion_aplicable_y_vigente.txt · Darrera modificació: 2017/12/18 10:59 per srebollo