Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gma:ciclo_de_vida:etapa_de_uso

Etapa d'ús


L'etapa d'ús conté els mòduls d'informació opcionals que cobreixen el període comprès entre la recepció de l'edifici o de l'obra de construcció fins que es deconstrueix o demoleix.

L'etapa d'ús inclou la utilització de productes, equips i serveis de construcció en la seva funció apropiada. També inclou la seva utilització per a protegir, conservar, gestionar o controlar un edifici, per exemple, els mòduls que descriuen el funcionament de l'edifici a través de serveis vinculats a l'edifici com ara calefacció, refrigeració, il·luminació, subministrament d'aigua i transport intern, proporcionat per exemple per ascensors i escales mecàniques. A més, el manteniment, la reparació, la substitució i la rehabilitació estan estudiades en aquesta fase.

B1: Ús del producte instal·lat

Cobreix els aspectes i impactes derivats dels components de l'edifici o de l'obra de construcció durant el seu ús normal o previst.

B2: Manteniment

Abasta la combinació de totes les accions tècniques i administratives associades planificades durant la vida útil per mantenir el producte instal·lat en un edifici, una obra de construcció o una part de l'edifici o l'obra, en un estat en el que pugui assolir el seu comportament funcional i tècnic necessaris, així com preservar les qualitats estètiques del producte.

Inclou les activitats de manteniment preventiu i regular com la planificació de la neteja, la cura, la substitució o reparació de peces desgastades, danyades o degradades. A més, s'inclou en aquest mòdul d'informació l'ús d'aigua i energia necessari per a la neteja com a part del manteniment.

La producció, el transport al lloc en que es realitza el manteniment, el posterior transport de tots els residus vinculats i els processos de fi de vida de qualsevol component i producte auxiliar utilitzats per al manteniment (incloent neteja), queden comptabilitzats en aquest mòdul de informació.

B3: Reparació

Cobreix una combinació de totes les accions administratives i tècniques realitzades durant la vida útil associades al tractament correctiu i preventiu d'un producte de construcció o de les seves peces instal·lades a l'edifici o en l'obra de construcció per recuperar una condició acceptable que li permeti assolir els comportaments funcional i tècnic requerits. A més, cobreix la preservació de les qualitats estètiques del producte.

La producció, el transport al lloc en que es realitza el manteniment, el posterior transport de tots els residus vinculats i els processos de fi de vida de qualsevol component i producte auxiliar utilitzats per a la reparació, queden comptabilitzats en aquest mòdul d'informació.

B4: Substitució

Abasta la combinació de totes les accions administratives i tècniques realitzades durant la vida útil per al retorn d'un producte de construcció a un estat que li permeti assolir el comportament funcional i tècnic requerit, mitjançant la substitució completa d'un element de construcció.

La substitució d'un component, o d'una part, trencat a causa dels danys s'hauria de considerar com reparació, però si es realitza una substitució de tot un element de construcció s'ha de considerar com a substitució. La substitució completa d'un element de construcció es considerarà com rehabilitació.

La producció, el transport al lloc en que es realitza el manteniment, el posterior transport de tots els residus vinculats i els processos de fi de vida de qualsevol component i producte auxiliar utilitzats per a la substitució, queden comptabilitzats en aquest mòdul d'informació.

B5: Rehabilitació

Abasta la combinació de totes les accions administratives i tècniques realitzades durant la vida útil d'un producte per tornar un edifici o una altra obra de construcció, o les seves parts, a un estat que li permeti realitzar les seves funcions requerides. Aquestes activitats inclouen un programa concertat de manteniment, reparació i / o substitució, sobre una part significativa o una secció completa de l'edifici.

La producció, el transport al lloc en què es realitza el manteniment, el posterior transport de tots els residus vinculats i els processos de fi de vida de qualsevol component i producte auxiliar utilitzats per a la rehabilitació, queden comptabilitzats en aquest mòdul d'informació.

Els següents mòduls d'informació (B6 i B7), són independents als anteriorment comentats i, per tant, no es consideren mòduls lineals, és a dir, no es produeixen al final de l'etapa de vida del producte, sinó que succeeixen de manera paral·lela.

B6: Ús d'energia per al funcionament dels sistemes tècnics integrats a l'edifici

El límit d'aquest mòdul d'informació (consum d'energia en servei) ha d'incloure l'ús d'energia durant el funcionament del producte, juntament amb els seus aspectes i impactes ambientals associats, incloent el processament i el transport de qualsevol residu generat a la parcel·la per l' utilització d'energia.

Els sistemes tècnics integrats a l'edifici s'instal·len com a suport de l'edifici o d'una obra de construcció. Això inclou sistemes tècnics de construcció per a la calefacció, refrigeració, ventilació, il·luminació, aigua calenta sanitària, ACS, i altres sistemes de sanejament, seguretat, seguretat contra incendis, transport intern i l'automatització d'edificis i control de les tecnologies de la informació i la comunicació, TIC.

En aquest mòdul d'informació s'estudia únicament l'ús de l'energia i els residus que això pot provocar, els aspectes relacionats amb la producció, el transport, instal·lació dels equips necessaris per al subministrament, l'ús de l'energia per als mòduls d'informació B2-B5 i els aspectes relacionats amb el tractament de residus i l'eliminació final dels equips, no es designaran a aquest mòdul.

B7: Ús d'aigua dels sistemes tècnics integrats a l'edifici

Abasta el període comprès entre la recepció de l'edifici o obra de construcció fins a la seva deconstrucció o demolició.

El límit d'aquest mòdul d'informació (consum d'aigua en servei) ha d'incloure l'ús de l'aigua durant el funcionament del producte, juntament amb els seus aspectes i impactes ambientals associats, tenint en compte el cicle de vida de l'aigua que inclou la producció i el transport de l'aigua i el tractament d'aigües residuals.

Els sistemes tècnics integrats a l'edifici són els equipaments tècnics que s'instal·len com a suport al funcionament de l'edifici. Això inclou els sistemes de refrigeració, la ventilació, la humectació, l'aigua calenta sanitària, ACS, i altres sistemes tècnics de sanejament, la seguretat, la protecció contra incendis i el transport intern.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gma/ciclo_de_vida/etapa_de_uso.txt · Darrera modificació: 2019/06/20 10:29 per abaena