Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gma:normativa

Normativa


En aquesta funcionalitat es llisten les normatives que són d'aplicació per a l'estudi de residus, tant d'àmbit estatal, com autonòmic, com supramunicipal i municipal.

Les normatives que són d'obligatori compliment per a tots els projectes (redactades en color vermell) ja apareixen marcades amb la casella de verificació, però es poden desmarcar si es creu convenient.

En canvi, les normatives que poden ser o no d'aplicació segons les característiques del projecte es marquen segons el següent criteri: si en el pressupost es generen residus regulats per alguna de les normatives del llistat (normatives redactades en color blau), llavors s'ha de marcar la casella de verificació. En cas contrari (normatives redactades en color gris), la casella de verificació quedarà desmarcada.

En resum:

  • Normativa en vermell → obligatòria
  • Normativa en blau → en el pressupost es generen residus regulats per alguna normativa de la llista. Casella marcada.
  • Normatives en gris → selecció voluntària

En ser una plataforma web, tenim l'avantatge que sempre que es publiqui una normativa actualitzada a la web, tenim l'opció de en qualsevol moment poder actualitzar-la amb la nova versió. El procés d'actualització reescriu tota la normativa d'àmbit estatal i autonòmic. La selecció realitzada prèviament referent a l'aplicació de la normativa es manté després de l'actualització, tret que durant el procés la normativa hagi estat eliminada.

Es pot realitzar la seva exportació a: , sempre que hi hagi normatives seleccionades mitjançant les caselles de verificació de la columna final d'impressió.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gma/normativa.txt · Darrera modificació: 2020/09/10 09:04 per abaena

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki