Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pla_inicio

Generalidades

Introducción

La finalidad del módulo del Plan de Trabajo del TCC es la de poder realizar la planificación y el seguimiento temporal de la obra. Con los módulos del Banco y del Presupuesto se definen las distintas unidades elementales (rubros, elementos simples, etc.) que componen la obra. Estas unidades describen, con el máximo detalle, cada una de las operaciones a realizar y, también, se valoran económicamente. El módulo del Plan de trabajos descompone la obra en otro tipo de elementos, que describen las distintas acciones que deberán ejecutarse para realizar la obra. Estos elementos son las llamadas tareas del plan de trabajos, las cuales estan relacionadas entre sí por medio de los enlaces. Éstos establecen un sistema de prioridades y de dependencias entre las tareas del plan, constituyendo lo que se denomina una red de precedencias múltiples. Es decir, el plan de trabajos indica de que forma se piensa construir la obra, explicando lo que hay que hacer y en que orden.

Si s'ha decidit relacionar els dos seguiments de les obres, l'econòmic i el temporal, durant la realització de l'obra això es fa lligant les certificacions de l'obra, incloent l'estimació de les seves desviacions econòmiques, amb les successives actualitzacions del pla de treballs. D'aquesta forma es pot saber la distribució de la despesa de l'obra executada, i de la que encara falta per fer, entre les diverses tasques del pla de treballs.

Com a resum es pot establir l'esquema següent:

  1. Fase de planejament

Definició del pla. S'ha de fer:

  • Crear l'estructura de les tasques resum.
  • Crear les tasques que defineixen les activitats que s'han de dur a terme durant l'execució de l'obra.
  • Establir les relacions, o lligams, entre les diverses tasques de l'obra.
  • Definir els calendaris que s'han d'aplicar a les tasques i als lligams.

Execució anàlisi temporal. Sobté:

  • La data d'acabament de l'obra.
  • Les dates més aviat i més tard possible dels inicis i dels acabaments de cada tasca del pla.
ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pla_inicio.txt · Darrera modificació: 2018/08/08 11:53 per acalsina