Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pre:list-justif-pres

Llistat Justificació (format Pressupost)

Es llisten tots els elements constructius que compleixen les condicions dels paràmetres seleccionats, ordenats segons el criteri escollit.

Per a cada element constructiu es mostra:

 • Codi
 • Camí ordinal del capítol de la línia + número de la línia
  Només per a les partides d'obra i partides alçades a justificar.
 • Unitat d'amidament
 • Descripció llarga
 • Rendiment de l'equip de treball
  Només per a les partides d'obra i elements compostos.
 • Preu de l'element constructiu
  Si s'ha seleccionat l'opció «Sense preus» a la vista de configuració, no apareix.
 • Justificació
  Si l'element no té justificació no es mostra res.
  Si l'element té justificació, es mostra un format o un altre en funció de l'opció que s'hagi seleccionat a la vista de configuració. Aquestes opcions són:

  • Justificació
   S'agrupen els components de la justificació per conceptes i amb aquest ordre i títols: Mà d'obra (EM), Maquinària (EQ), Materials (ET i EC), Partides d'obra (PO), Altres (IN).
   Per a cada component de la justificació es mostra:
   • Codi
   • Unitat d'amidament
   • Descripció
   • Quantitat del component a la justificació
   • Preu
   • Cada vegada que s'acaba l'agrupació es mostra un Subtotal, que es el sumatori dels imports dels components de la justificació que la componen.
    Quan ja s'han mostrat totes les agrupacions de components es mostrem una sèrie de totals:
    • Despeses auxiliars
    • Cost directe
    • Despeses indirectes
    • Cost execució material

  • Foment
   S'agrupen els components de la justificació per conceptes, amb aquest ordre i títols: Total materials (ET i EC), Total mà d'obra (EM), Total maquinària (EQ), Total altres conceptes (IN i percentatges) , Total partides d'obra (PO). Per a cada agrupació es totalitzen els imports de la justificació en un SUBTOTAL.
   Quan ja s'han mostrat totes les agrupacions de components es mostren una sèrie de totals.
   • Despeses auxiliars
   • Cost directe
   • Despeses indirectes
   • Cost execució material

  • D.G.C.
   (Igual que l'opció Justificació)

S'obté amb l'opció de menú:

S'obre la finestra on es seleccionen els diversos paràmetres de configuració del llistat. Són:

 • Format
  • Document
   Es seleccionen els paràmetres per defecte: «Per tipus», tots els elements simples, «Element compost», «Element indeterminat», «PO», «CPO», «Partida alçada a justificar», «Ordre codi», «Justificació», «Amb preus», «Tots els elements constructius» i «Preus que intervenen al pressupost». No afecta als paràmetres dels apartats de «Ordre», «Capçalera», «Portada» i «Signatura».
  • Esborrany
   Permet que l'usuari seleccioni els diversos paràmetres del llistat.
 • Selecció elements
  • Per tipus
   • Element simple de mà d'obra
    Es llistaran els elements simples de mà d'obra.

   • Element simple de maquinària
    Es llistaran els elements simples de maquinària.

   • Element simple de material
    Es llistaran els elements simples de material.

   • Element compost
    Es llistaran els elements compostos.
   • Element indeterminat
    Es llistaran els elements indeterminats.
   • PO
    Es llistaran les partides d'obra, es a dir, els elements amb concepte «PO» i que no tinguin altres elements de tipus «PO» a la seva justificació.
   • CPO
    Es llistaran els conjunts de partides d'obra, es a dir, els elements amb concepte «PO» i que tinguin almenys un element de tipus «PO» a la seva justificació.
   • Partida alçada a justificar
    Es llistaran les partides alçades a justificar, es a dir, els elements amb concepte «PA».
  • Per codi
   Es llistaran els elements amb un determinat rang de codis.


   Des de: Permet indicar el límit inferior dels codis a incloure. Es pot introduir qualsevol combinació de caràcters alfanumèrics que puguin formar un codi, incloent el caràcter «*» per indicar qualsevol combinació de caràcters al final del codi.
   Fins: Permet indicar el límit superior dels codis a incloure. Es pot introduir qualsevol combinació de caràcters alfanumèrics que puguin formar un codi, incloent el caràcter «*» per indicar qualsevol combinació de caràcters al final del codi.
 • Ordre
  Hi ha una sèrie de paràmetres agrupats a l'apartat que determinen l'ordre dels elements dins de cada agrupació per concepte al llistat, així com la informació que es mostra i com es mostra de cada element. Hi ha dues opcions excloents que a la vegada tenen altres subopcions.
  • Codi
   Hi ha tres opcions excloents:
   • Justificació
    Ordena els elements per codi.

   • Foment
    Ordena els elements per codi.
    El títol del llistat és Quadre de preus núm. 2

   • D.G.C.
    Ordena els elements codi.
    El títol del llistat és Quadre de preus núm. 2

  • Línia
   Ordena pel seu codi els elements simples (mà d'obra, material i maquinària), els elements compostos i els elements indeterminats.
   I les partides d'obra i les partides alçades a justificar les ordena pel camí ordinal del capítol de les línies + número de la línia. És a dir, es mostren línies de pressupost i per tant una partida apareixerà tantes vegades com les línies de pressupost en que intervingui. També altera el comportament de les opcions de l'apartat «Intervenen».
   Té dues opcions excloents:
   • Justificació amb amidament de la PO
    S'inclou l'amidament de la partida i el seu import.

   • Justificació línia
    Sols es mostra el preu de la partida.

 • Preus
  • Amb preus
   Mostra els preus dels elements.
  • Sense preus
   No mostra els preus dels elements.
 • Elements constructius
  • Tots
   Es llisten tots els elements constructius del banc de preus.
  • Nous
   Sols es llisten els elements constructius nous. És a dir, els que s'han incorporat un cop iniciat el seguiment de l'obra (partides contradictòries).
 • Intervenen
  • Tots els preus
   Mostra tots els elements constructius del banc de preus. Si a l'apartat «Ordre» s'ha seleccionat l'opció «Línia» els elements constructius del banc de preus amb concepte «PO» o «PA» només es mostren si intervenen directament al pressupost.
  • Preus que intervenen en el pressupost
   Mostra els elements constructius del banc de preus que intervenen directament al pressupost.
  • Preus que no intervenen en el pressupost
   Mostra els elements constructius del banc de preus que no intervenen al pressupost.

Amb el botó s'obre la finestra per configurar la descàrrega del llistat:

Aquí es pot indicar en número de pàgina pel que ha de començar el llistat, la data que es mostrarà en el llistat, escollir una de les portades existents, l'idioma del llistat, la signatura del llistat, i el format de l'arxiu del llistat.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pre/list-justif-pres.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:17 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki