Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pre-inicio:list-mediciones

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anterior Revisión previa
tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pre-inicio:list-mediciones [2019/03/06 11:45]
dromeu
tcqi:tcqi_modulos:tcqi-pre-inicio:list-mediciones [2019/03/07 07:16] (actual)
dromeu
Línea 19: Línea 19:
  * **Descripción corta ** \\ incluirá la descripción corta. Por defecto se muestra la descripción larga.  * **Descripción corta ** \\ incluirá la descripción corta. Por defecto se muestra la descripción larga.
     * ** Sin fórmulas ** \\ No se incluyen las fórmulas de las líneas de las mediciones detalladas. \\ {{ :​ca:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi-pre-inicio:​tcqipre_218.jpg |}}     * ** Sin fórmulas ** \\ No se incluyen las fórmulas de las líneas de las mediciones detalladas. \\ {{ :​ca:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi-pre-inicio:​tcqipre_218.jpg |}}
-    * **Color** \\ Es mostren els colors, si n'hi ha, de les línies dels amidaments detallats+    * **Color** \\ Se muestran los colores, si las hay, de las líneas de las mediciones detalladas
-    * **Format pressupost** \\ El títol ​del llistat serà «PRESSUPOST» ​en lloc de «AMIDAMENTS»Mostra ​el preu de la partida de la línia ​de pressupostl'​import ​de la línia ​de pressupost i al finalitzar ​cada capítol es mostra l'​import ​total del capítol. \\ {{ :​ca:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi-pre-inicio:​tcqipre_215.jpg |}}  +    * ** Formato presupuesto ​** \\ El título ​del listado será «PRESUPUESTO» ​en lugar de «MEDICIONES»Mostrar ​el precio ​de la partida de la línea ​de presupuestoel importe ​de la línea ​de presupuesto y al finalizar ​cada capítulo se muestra el importe ​total del capítulo. \\ {{ :​ca:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi-pre-inicio:​tcqipre_215.jpg |}}  
-    * **Marcar ​partides més representatives** \\ S'ha d'​indicar ​una quantitat: \\ {{ :​ca:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi-pre-inicio:​tcqipre_202.jpg |}} \\ En el llistat es marcaran aquelles línies ​que tinguin partides amb un import estadístic ​igual o superior a aquesta quantitat: \\ {{ :​ca:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi-pre-inicio:​tcqipre_216.jpg |}}+    * **Marcar ​partidas más representativas ​** \\ Se indicará ​una cantidad: \\ {{ :​ca:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi-pre-inicio:​tcqipre_202.jpg |}} \\ En el listado se marcarán aquellas líneas ​que tengan partidas con un importe estadístico ​igual o superior a esa cantidad: \\ {{ :​ca:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi-pre-inicio:​tcqipre_216.jpg |}}
  
-Amb el botó  ​{{:​ca:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi-pre-inicio:​tcqipre_207.jpg|}}  ​s'​obre ​la finestra per configurar la descàrrega ​del llistat:+Con el botón ​ ​{{:​ca:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi-pre-inicio:​tcqipre_207.jpg|}}  ​se abre la ventana para configurar la descarga ​del listado:
  
 {{ :​ca:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi-pre-inicio:​tcqipre_204.jpg |}} {{ :​ca:​tcqi:​tcqi_modulos:​tcqi-pre-inicio:​tcqipre_204.jpg |}}
  
-Aquí es pot indicar en número de pàgina pel que ha de començar ​el llistat, la data que es mostrarà ​en el llistatescollir ​una de les portades existentsl'idioma del llistatel format de l'​arxiu ​del llistat.. +Aquí se puede indicar en número de página por lo que debe comenzar ​el listado, la fecha que se mostrará ​en el listadoescoger ​una de las portadas existentesel idioma del listadoel formato del archivo ​del listado ​..
  
tcqi/tcqi_modulos/tcqi-pre-inicio/list-mediciones.txt · Última modificación: 2019/03/07 07:16 por dromeu