Eines de l'usuari

Eines del lloc


Barra lateral

Traduccions d'aquesta pàgina:

Accessos ràpids


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_gma:presupuesto_de_gestion_de_residuos

Pressupost de Gestió de residus


Ens permet generar l'estructura del pressupost amb els elements utilitzats com a gestió de residus i partides complementàries.

Per generar un pressupost amb les dades introduïdes en les taules de residus d'excavació i separació de residus, hem d'escollir el menú Gestió de residus - Pressupost - Generar pressupost .

En generar el pressupost, ens apareixerà una nova pestanya al navegador en la qual podrem veure el pressupost recentment realitzat en el mòdul de pressupostos. Des d'aquí podrem modificar els mesuraments directes o detallades i afegir o treure partides del pressupost sempre que es necessiti.

Un cop realitzat el pressupost, el programa permet llistar el plec de prescripcions tècniques del projecte, les prescripcions tècniques adequades a la gestió de residus de construcció i enderroc que regulen els treballs d'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dins de l'obra, en funció de les partides d'obra seleccionades al llarg de l'estudi de gestió de residus.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_gma/presupuesto_de_gestion_de_residuos.txt · Darrera modificació: 2020/09/10 09:15 per abaena