Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pla:errores-calculo-temporal

Errors de l'anàlisi temporal en planejament

Durant el procés de càlcul de l'anàlisi temporal es poden produir una sèrie d'errors que fan que es pari el càlcul. Si és així el programa mostra els corresponents avisos per tal d'informar l'usuari i guiar-lo en la correcció de les causes que els han produït.

En la fase de planejament d'un pla de treballs els errors que es poden originar són deguts a:

  • Falta de definició dels lligams de les tasques
  • Que els inicis, o els finals, de les tasques no estiguin condicionats
  • Restriccions d'inici o de fi de les tasques incoherents amb les dades de les tasques (durades i lligams)

El programa fa les comprovacions de la coherència de les dades seguint les fases següents:

Errors en l'entrada de lligams

El aquesta fase es detecten les tasques que no tinguin, o bé cap tasca predecessora, o bé cap tasca successora. D'aquestes tasques es diu que no estan lligades pel seu inici o pel seu final, respectivament.

Si una tasca no té cap tasca predecessora, però té una restricció d'inici, no donarà cap error. I el mateix amb una tasca sense successora, però amb una restricció de fi.

Si hi ha tasques en aquesta situació es mostren en la finestra:

Sense tancar la finestra es poden anar editant les dades de les tasques. Per fer-ho cal premer el botó situat a la dreta del codi de les tasques, amb la qual cosa s'obre la finestra de dades de la tasca corresponent.


Tasques sense definició d'inici o de fi

En aquesta fase es comprova que cada tasca tingui condicionat el seu inici o la seva fi.

Cal fer notar que una tasca pot tenir lligams amb tasques predecessores o successores i, en canvi, no tenir condicionat el seu inici o la seva fi.

Les tasques que es trobin en aquest cas es mostren en la finestra:


Restriccions incoherents amb les dades introduïdes

En aquest punt el programa comprova que les restriccions d'inici o de fi que s'han introduït en les tasques no corresponguin a dies festius.

Les tasques que incompleixen es mostren en la finestra:

El programa proposa una nova data, d'acord amb el que s'hagi fixat en la finestra de Configuracions:

També es verifica que no s'hagi fixat cap inici o final de tasca a una data anterior a l'inici de l'obra.

Les tasques que incompleixen es mostren en la finestra:


Lligams incoherents amb les dades introduïdes

En aquesta fase es tracten els errors generats per les incompatibilitats entre les restriccions de les tasques i els lligams del pla de treballs.

En un pla en planejament amb els lligams correctament establerts, si cap tasca té restriccions d'inici o de fi, no es produirà mai cap error. De resultes de l'anàlisi temporal les tasques quedaran situades temporalment d'una determinada manera. Si a partir d'aquest moment s'inclou alguna restricció que vagi en contra d'aquesta disposició en el temps de les tasques, l'anàlisi temporal donarà errors.

Aquests errors són els que es recullen en la següent finestra:

En aquesta finestra apareixen dos botons, RI i RF, els quals serveixen per indicar a l'usuari quina part del pla de treballs està afectat pels errors que originen les restriccions mostrades en la finestra.

Prement aquests botons s'obre una finestra amb la composició d'aquests camins.

El camí ve definit per una relació de tasques amb els seus corresponents lligams:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pla/errores-calculo-temporal.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:44 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki