Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pla:gestion-tarea

Creació, edició i posicionament de les tasques


Creació de tasques

Les tasques es poden crear de dues formes:

  • Des de la barra d'icones de la finestra principal del programa:

En aquest cas la nova tasca quedarà situada al final de l'estructura, just per sobre de la tasca fi del pla.

  • Des del menú d'opcions d'un element de l'estructura del pla:

La tasca s'ubicarà com a últim fill de la tasca resum, o com a última germana de la tasca, segons quin sigui el tipus d'element de l'estructura del pla des d'on s'ha creat.

En el moment de crear-la sols cal indicar el codi, el nom i la durada. La descripció és opcional.

Per defecte el comportament és el de «tasca», però es pot canviar pel de «tasca virtual». En aquest cas la finestra per entrar les dades és:

Des d'aquesta finestra, mentre no se surti fent «Cancel·lar», es poden anar creant més tasques.


Edició de les tasques

Des de les vistes del Gantt o Taula, amb el botó s'entra en la finestra de dades de la tasca:

Aquí es poden editar els camps «Codi», «Nom», «Descripció» i «Durada prevista».

També es pot modificar el comportament de la tasca i canviar el calendari assignat a la tasca.

És possible modificar la posició de la tasca dins de l'estructura del pla. Això es fa canviant la seva tasca resum pare:

Finalment, es poden fixar restriccions d'inici i de fi. Per fer-ho cal indicar el tipus de restricció, i la data corresponent:

En el separador Notes de la finestra es pot escriure un text:

En el separador Lligams es poden crear els lligams de la tasca:

I en el separador Tipologies es poden assignar tipologies a la tasca resum:

Amb els botons situats en la part inferior de la finestra es pot anar navegant per l'arbre de l'estructura del pla:


Moure tasques amb el ratolí

Les tasques es poden moure gràficament, tant en la vista del Gantt com en la vista Taula. Per fer-ho cal seleccionar-les amb el ratolí i arrossegar-les sobre una tasca o tasca resum de l'estructura del pla.

Si es deixa anar sobre una tasca, la tasca quedarà situada immediatament per sota d'ella.

Si es deixa anar sobre una tasca resum, el programa demana:

Si es posa a nivell inferior de la tasca resum quedarà situada com a última filla de la tasca resum. En cas contrari quedarà situada immediatament per sota de la tasca resum, com a germana seva.


Copiar / Tallar / Enganxar tasques

Es poden seleccionar una o diverses tasques:

i copiar-les amb el botó de la barra d'icones

o bé tallar-les amb el botó de la barra d'icones

A continuació es selecciona una tasca resum, o tasca, destí, i s'enganxen amb el botó de la barra d'icones

Si es fa una còpia, es mostra una finestra on cal recodificar les tasques implicades, ja que no poden haver tasques amb el codi duplicat:

Les tasques quedaran situades com a últimes filles de la tasca resum sobre la que s'enganxen, o, si és una tasca on s'enganxen, immediatament per sota d'ella.


Esborrar tasques

Amb el botó de la barra d'icones

s'esborren totes les tasques resum, i tasques, que estiguin seleccionades en l'arbre de tasques.

En les vistes del Gantt i Taula es pot esborrar cada tasca, de forma individual, amb el botó que figura al costat dret:

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pla/gestion-tarea.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:44 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki