Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pre:copiar-pegar-capitulo

Copiar / enganxar capítol del mateix pressupost

Amb el botó situat a la dreta del capítol, es desplega un menú on hi ha l'opció de copiar el capítol:

A continuació cal situar-se sobre el capítol on es vol enganxar el subarbre copiat i utilitzar, en el menú desplegable, l'opció d'enganxar:

Si en el node on es vol enganxar el subarbre copiat ja existeix un capítol fill amb el mateix codi que el del node arrel del subarbre copiat, es mostra una finestra on es demana canviar aquest codi:

El subarbre que s'enganxa queda situat com a últim fill del capitol seleccionat com a destí de la còpia:

Els capítols enganxats podran conservar, o no, els amidaments originals, segons quin sigui el tipus de còpia que tingueu configurada.

Després de la còpia cal fer un recàlcul per actualitzar les dades del pressupost.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pre/copiar-pegar-capitulo.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:17 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki