Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pla:ejemplo-calculo-temporal-progreso

Exemple càlcul temporal en progrés

Es considera el següent pla de treballs en fase de progrés (actualitzat el dia 59), format per una sèrie de tasques i els seus lligams. Es disposen segons l'esquema:

Cada tasca està representada per un quadre on s'indiquen la descripció de la tasca, la seva durada, els primers inici i final, i els últims inici i final:

Amb color turquesa s'indiquen les tasques que han entrat en progrés (en aquest cas, si la tasca té ja un inici o un final real, sols s'indicaran aquestes úniques dates en les columnes d'inici i de final):

 • Inici d'obra (Inici real = 3, Final real = 3)
 • Fonaments (Inici real = 5, Final real = 55)
 • Estructura (Inici real = 25)
 • Tancaments (Inici real = 46)

La tasca Tancaments ha de començar el dia 46 de l'obra, la tasca Coberta ha de finalitzar abans del dia 130, i la tasca Instal·lacions ha de començar el dia 93.

Fase ascendent del càlcul temporal

La data d'actualització és el dia 59. Per tant, el càlcul temporal de la xarxa, en la fase ascendent, es farà a partir dels punts:

 • Final de la tasca Fonaments (hi ha un lligam que encara està actiu, entre el seu final i el final de la tasca Estructura).
 • Inici de la tasca Tancaments (hi ha el lligam que encara està actiu, entre el seu inici i l'inici de la tasca Instal·lacions).
 • Data d'actualització (dia 59).

Tasca Estructura

Inici Real = 25

Com a primer final hi ha dues possibilitats:

 1. Primer final = Primer final (Fonaments) + Durada lligam (FF) = 55 + 20 = 75
 2. Primer final = Dia actualització + Durada romanent (Estructura) = 59 + 30 = 89

El Primer final serà el major dels dos (89)

Tasca Tancaments

Inici Real = 46

Com a primer final hi ha dues possibilitats:

 1. Primer final = Primer final (Estructura) + Durada lligam (FF) = 89 + 35 = 124
 2. Primer final = Dia actualització + Durada romanent (Tancaments) = 59 + 45 = 104

El Primer final serà el major dels dos (124)

Tasca Coberta

Primer inici = Primer final (Estructura) + Durada lligam (FI) = 89 + 10 = 99

Primer final = Primer inici (Coberta) + Durada romanent (Coberta) = 99 + 30 = 129

(Es compleix la condició referent a què el final sigui abans del dia 130)

Tasca Instal·lacions

Com a primer inici hi ha dues possibilitats:

 1. Primer inici = 93
 2. Primer inici = Inici Real (Tancaments) + Durada lligam (II) = 46 + 5 = 51

El Primer inici serà el major dels dos (93)

Com a primer final hi ha tres possibilitats:

 1. Primer final = Primer final (Coberta) + Durada lligam (FF) = 129 + 0 = 129
 2. Primer final = Primer final (Tancaments) + Durada lligam (FF) = 124 + 10 = 134
 3. Primer final = Primer inici (Instal·lacions) + Durada romanent (Instal·lacions) = 93 + 80 = 173

El Primer final serà el major dels tres (173)

Tasca Pintura

Com a primer inici hi ha dues possibilitats:

 1. Primer inici = Primer final (Tancaments) + Durada lligam (FI) = 124 + 30 = 154
 2. Primer inici = Primer inici (Instal·lacions) + Durada lligam (II) = 93 + 10 = 103

El Primer inici serà el major dels dos (154)

Com a primer final hi ha dues possibilitats:

 1. Primer final = Primer final (Instal·lacions) + Durada lligam (FF) = 173 + 15 = 188
 2. Primer final = Primer inici (Pintura) + Durada romanent (Pintura) = 154 + 20 = 174

El Primer final serà el major dels dos (188)

Tasca Fi d'obra

Primer inici = Primer final (Pintura) + Durada lligam (FI) = 188 + 0 = 188

Primer final = Primer inici (Fi d'obra) + Durada romanent (Fi d'obra) = 188 + 0 = 188


Fase descendent del càlcul temporal

Es parteix de la tasca fi del pla. El seu últim final es considera igual al seu primer final, és a dir, 188.

A partir d'aquí es calcula la data d'últim inici:

Últim inici (Fi d'obra) = Últim final (Fi d'obra) - Durada (Fi d'obra) = 188 - 0 = 188

Tasca Pintura

Últim final = Últim inici (Fi d'obra) - Durada lligam (FI) = 188 - 0 = 188

Últim inici = Últim final (Pintura) - Durada (Pintura) = 188 - 20 = 168

Tasca Instal·lacions

Últim final = Últim final (Pintura) - Durada lligam (FF) = 188 - 15 = 173

Com a Últim inici hi ha tres possibilitats:

 1. Últim inici = Últim inici (Pintura) - Durada lligam (II) = 168 - 10 = 158
 2. Últim inici = Últim final (Instal·lacions) - Durada romanent (Instal·lacions) = 173 - 80 = 93
 3. Últim inici = Inici obligat a dia 93 = 93

El Primer final serà el menor dels tres (93)

Tasca Coberta

Com a Últim final hi ha dues possibilitats:

 1. Últim final = Últim final (Instal·lacions) - Durada lligam (FF) = 173 - 0 = 173
 2. Últim final = Acabar abans del dia 130 = 130

L'Últim final serà el menor dels dos (130)

Últim inici = Últim final (Coberta) - Durada romanent (Coberta) = 130 - 30 = 100

Tasca Tancaments

Com a últim final hi ha dues possibilitats:

 1. Últim final = Últim final (Instal·lacions) - Durada lligam (FF) = 173 - 10 = 163
 2. Últim final = Últim inici (Pintura) - Durada lligam (FI) = 168 - 30 = 138

L'últim final serà el menor dels dos (138)

Inici Real = 46

Tasca Estructura

Com a últim final hi ha dues possibilitats:

 1. Últim final = Últim final (Tancaments) - Durada lligam (FF) = 138 - 35 = 103
 2. Últim final = Últim inici (Coberta) - Durada lligam (FI) = 100 - 10 = 90

L'últim final serà el menor dels dos (90)

Inici Real = 25

L'esquema sencer de l'obra, amb el resultat del càlcul, és aquest:

En un pla en progrés es poden distingir dues parts. Per una banda, la que representa la part d'obra que ja s'ha executat (des de la tasca Inici d'obra fins a la data d'actualització). I per l'altra la de les tasques que encara no han finalitzat (des de la data d'actualització fins a la tasca de fi d'obra).

En aquesta última part, i per al cas concret de l'exemple, s'observa que les tasques Instal·lacions i Fi d'obra són crítiques, ja que tenen iguals els seus inicis (primer i final), així com també els seus finals.

La tasca Pintura és únicament crítica de fi (té iguals el primer i l'últim final).

El camí que s'obté unint les diverses tasques crítiques, junt amb els lligams corresponents, constitueixen el camí crític de l'obra. Representen les feines que s'han de fer sense retard per tal de poder acabar l'obra en la data calculada. En l'exemple s'ha pintat de color vermell, tant les tasques com els lligams. Les tasques que tenen sols inicis o finals crítics s'han dibuixat aquests de color rosa.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pla/ejemplo-calculo-temporal-progreso.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:44 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki