Wiki

Ayuda y documentación / Ajuda i documentació

Eines de l'usuari

Eines del lloc


ca:tcqi:tcqi_modulos:tcqi_pla:tarea-resumen

Tasques resum

Les tasques resum són els elements que formen l'estructura del pla de treballs.

A diferència de les tasques pròpiament dites, les tasques resum no tenen definida una durada ni es poden establir lligams entre elles i altres tasques o tasques resum.

El que sí que poden tenir és assignació econòmica directa. Si no la tenen, el seu import associat serà la suma de tots els de les tasques i de les tasques resum que en depenen.

Les tasques resum es poden crear de dues formes:

  • Des de la barra d'icones de la finestra principal del programa:

En aquest cas la nova tasca resum quedarà situada al final de l'estructura, just per sobre de la tasca fi del pla.

  • Des del menú d'opcions d'un element de l'estructura del pla:

La tasca resum s'ubicarà com a últim fill de la tasca resum, o com a última germana de la tasca, segons quin sigui el tipus d'element de l'estructura del pla des d'on s'ha creat.

En el moment de crear-la sols cal indicar el seu nom. La descripció és opcional.

La durada d'una tasca resum depèn de la situació temporal de les tasques que són filles seves. Es defineix com la diferència entre el primer inici de la tasca filla que comenci abans, i el primer final de la tasca filla que acabi més tard, calculada partint d'un calendari sense festius. Es considera aquest calendari perquè les tasques filles poden tenir calendaris distints.

El codi de la tasca resum l'estableix el programa de forma automàtica en el moment de la seva creació. També es modifica cada vegada que es canvia de lloc dins de l'estructura del pla. Aquest codi està format per números correlatius, separats per un punt que indica un canvi de nivell.

Per exemple:

Hi ha una tasca resum especial que és la tasca resum general de la obra, que representa tot el pla de treballs. Sempre ha d’existir i no pot ser esborrada. És l’única tasca de primer nivell i conté tota la resta de tasques i tasques resum del pla.

ca/tcqi/tcqi_modulos/tcqi_pla/tarea-resumen.txt · Darrera modificació: 2024/01/22 16:44 per ffranco

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki